تازه های علمی 

درس از پدر اِلون ماسک برای تربیت کارآفرینان تحول آفرین

درس از پدر اِلون ماسک برای تربیت کارآفرینان تحول آفرین

خواندن بیشتر